Tarieven

PROVISIES

Het kantoor werkt zoveel als mogelijk met provisienota’s. Dit betekent dat u bij het begin van de zaak en bij het verdere verloop voorschotten betaalt, zodat u bij het afsluiten van uw dossier niet verrast zou worden door een grote kost, die u in één keer dient te vergoeden. De kosten worden hierdoor gespreid.

Openheid en transparantie

Bij de eerste consultatie wordt de nodige informatie verschaft over het ereloon en de kosten zodat naderhand geen misverstanden kunnen ontstaan.
Op verzoek van de cliënt kan op elk moment een overzicht worden bezorgd van de reeds verschuldigde erelonen en kosten zodat u steeds een idee hebt omtrent het verschuldigde bedrag.
Een factuur bestaat uit het ereloon, kantoorkosten en gerechtskosten.

HET ERELOON is de vergoeding voor het intellectuele werk door de advocaat geleverd.

Sedert 01/01/2014 zijn het ereloon en de kantoorkosten onderworpen aan 21 % btw.

Het ereloon en de kosten voor een procedure zijn afhankelijk van de duur en het verloop van een procedure, het aantal gepresteerde uren, de handelingen van de tegenpartij, enz.

In principe werken wij met een uurtarief. Het basisuurtarief varieert van € 100,00 tot € 175,00 (excl. Btw) naar gelang de urgentie, de complexiteit van de zaak, het behaalde resultaat, de draagkracht van de cliënt en de ervaring van de betrokken advocaat.

In bepaalde gevallen kan er een afspraak worden gemaakt voor een forfaitair bedrag voor een welbepaalde opdracht of een vaste abonnementsprijs worden overeengekomen.

Voor een eenmalige consultatie (max. 1u) of mondeling advies wordt 75,00 Euro (excl. btw) aangerekend.

DE KANTOORKOSTEN worden afhankelijk van de zaak berekend a rato van een percentage van het aangerekende honorarium of in detail opgenomen overeenkomstig een gedetailleerde kostenstaat.

Behoudens in geval van een andere overeenkomst worden de volgende kosten aangerekend:

  • Aanleg dossier: 70,00 Euro (+ 21% BTW)
  • Kopies 0,30 EUR/ kopie (+ 21% BTW)
  • Briefwisseling: 10,00 EUR (+ 21% BTW)/ brief
  • Procedurestukken: 10,00 EUR/blad (+21´% BTW)
  • Aangetekende briefwisseling: kosten gewone brief + kosten aangetekende zending
  • Verplaatsingskosten: 0,50 Euro per kilometer (+ 21% BTW)
  • Forfait telefoon, fax, inkomende e-mail: 55,00 EUR (+ 21% BTW)

DE GERECHTSKOSTEN zijn uitgaven zoals griffierechten, gerechtsdeurwaarderkosten, kosten voor afschriften,…
Dit zijn kosten die moeten worden betaald aan derden (een deurwaarder, een notaris, de griffie van de rechtbank).
In bepaalde gevallen kan u deze terugvorderen van de verliezende tegenpartij.

De geleverde prestaties en het overzicht van de kosten worden steeds nauwgezet bijgehouden.

In bepaalde gevallen moet u niet zelf uw advocaat betalen

Wij gaan steeds na of verzekerd bent in rechtsbijstand. In dit geval worden de erelonen en kosten van uw advocaat namelijk betaald door uw verzekeraar.

Het volstaat om aan ons uw gegevens van uw verzekeraar te bezorgen.

U hoeft verder zelf niets te doen. Wij regelen dit rechtstreeks met uw verzekeraar. U blijft wel op de hoogte van de gemaakte kosten en erelonen (en uiteraard ook van de procedure).

Wij kijken ook steeds na of u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) kosteloze tweedelijnsbijstand – de zogenaamde ‘pro deo’-advocaat.

Ons kantoor kan u hierbij ook van dienst zijn. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan overlopen wij samen welke bewijsstukken u moet indienen. Als u ons deze gevraagde documenten bezorgt, dienen wij voor u een aanvraag in.

Rechtsplegingsvergoeding

Indien u door de Rechtbank in het gelijk wordt gesteld (behalve in geval van familierecht), wordt u een rechtsplegingsvergoeding toegekend. Dit bedrag is een tegemoetkoming in het ereloon van uw advocaat, dat moet worden betaald door uw tegenpartij die in het ongelijk is gesteld.

Witwaspreventiewet

Aan advocaten worden verplichtingen opgelegd om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen.

Onder deze verplichtingen vallen de identificatieplicht, de waakzaamheidsplicht en een meldingsplicht bij vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme.

Een gebeurlijke melding gebeurt steeds aan de Stafhouder, en zonder dat de advocaat gerechtigd is zijn cliënt hierover te informeren. In bepaalde omstandigheden dient de advocaat zich als raadsman uit het dossier terug te trekken. Hij of zij dient zich hieromtrent niet te verantwoorden tegenover de cliënt.