Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE – DISCLAIMER

Deze website is eigendom van:
HET ADVOCATENHUIS, Sleidinge-Dorp 62, 9940 EVERGEM

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende bepalingen, die tot doel hebben de voorwaarden te omschrijven waaronder het kantoor u toegang verleent tot haar website.

 1. INFORMATIE
  Het advocatenkantoor aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de informatie op deze website. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.
  De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een verstrekking van bindende informatie aan de gebruiker worden beschouwd.
 2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
  De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan HET ADVOCATENHUIS of rechthoudende derden.
  Inbreuken op het bovenstaande en/of op de ter zake geldende wetgeving kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolgingen en/of burgerlijke vorderingen, hierin begrepen vorderingen tot schadevergoeding.
 3. AANSPRAKELIJKHEID
  HET ADVOCATENHUIS kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld indien de gegevens op deze site onvolledig, onnauwkeurig, achterhaald en/of foutief zouden zijn, noch voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.
  Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. HET ADVOCATENHUIS geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.HET ADVOCATENHUIS kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid worden uitbetaald.
 4. PRIVACY CLAUSULE
  Het Advocatenkantoor zal enkel de persoonlijke informatie verzamelen (naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,) dewelke vrijwillig door u werd verleend via onze website of e-mail. Deze informatie wordt door het Advocatenkantoor bewaard en niet aan derden meegedeeld. De informatie zal worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om u gepersonaliseerde informatie te verstrekken. U kan de persoonlijke informatie die u heeft overgemaakt controleren, wijzigen of verwijderen door eenvoudige aanvraag op het volgende e-mailadres: info@hetadvocatenhui-s.be
 5. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
  Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.